Zorg en studiebegeleiding

AANDACHT VOOR INDIVIDUELE ZORG EN BEGELEIDING: ONZE STERKTE EN ONZE TROEF!

“Het VTI, een school waar je echt thuis ben” zo klinkt onze slogan! Het is een uitdaging voor ons (directie, leerkrachten, begeleiders en opvoeders) om die mooie slogan ook waar te maken, elke dag van het schooljaar! Het begeleiden van leerlingen is een aspect van het schoolleven waaraan wij steeds meer aandacht besteden, omdat wij een efficiënte begeleiding belangrijk vinden, maar ook omdat de vraag van ouders en leerlingen naar begeleiding “op maat” enorm sterk gegroeid is!

 

 

Leerbegeleiding

 

De klassenleraar en de vakleerkrachten

De vakleraar is door zijn nabijheid het meest geschikt om een oplossing te vinden voor plots opduikende problemen. Soms gaat de leraar raad vragen of van gedachten wisselen of overleggen met de klassenleraar, die misschien wel de spilfiguur is in de begeleiding. Hij volgt nauwgezet elke leerling van zijn klas en rapporteert in de agenda aan de ouders. Bij hem/haar kunnen leerlingen en ouders aankloppen wanneer zij vragen hebben.

Daarnaast kunnen de leraar en de klassenleraar ook terugvallen op de klassenraad. In de bijeenkomsten van de klassenraad worden de leerlingen besproken door de groep leerkrachten die lesgeven aan een bepaalde klas en wordt er gezocht naar voorstellen om aan remediëring of bijsturing te doen.

Werken aan leer- en gedragsstoornissen

We willen iedereen een kans geven tot slagen op school: het is ons stokpaardje en we proberen leerlingen waarbij een leer- of gedragsstoornis werd vastgesteld een begeleiding op maat te geven.

Om wegwijs te raken in de soms moeilijke benamingen van leer- en gedragsstoornissen geven we een korte omschrijving van de problemen waarmee wij op school te maken krijgen.

ADD: gebrek aan concentratie en volgehouden aandacht
ADHD: gebrek aan concentratie, gecombineerd met overbeweeglijkheid (‘hyperkinetisch’ zijn)
Autismespectrumstoornis (ASS): problemen op het vlak van omgaan met anderen, de communicatie en het soepel denken en handelen. Voor leerlingen waarbij ASS vastgesteld werd (attest erkende diagnose of attest type 7) kan aangepaste GON-begeleiding voorzien worden. 
GON (Geïntegreerd Onderwijs) biedt aan jongeren met ASS de kans om gewoon secundair onderwijs te volgen met ondersteuning en begeleiding vanuit een school voor buitengewoon onderwijs (= de dienstverlenende school). 
Het VTI fungeert als gastschool om de leerling optimale kansen te bieden tot een geslaagde integratie in het gewoon secundair onderwijs en in de samenleving. Na de GON-intake komt een GON-begeleider een aantal uren per week om de leerling te helpen.
Dyslexie: opvallende en blijvende moeilijkheden met taal en spelling.
Dyscalculie: opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde. Hier vertrekken we steeds van een attest van een logopedist(e) of van het CLB. Ook gaan we te rade bij de lagere school van de leerling om te kijken hoe het probleem daar aangepakt werd. Dit kan vaak al via de basofiche. Voor de leerlingen met dyslexie of dyscalculie bestaat een begeleidingsplan. Ondanks de leerstoornis is het onze taak om ook deze leerlingen doorheen het schooljaar te helpen. Er wordt gebruik gemaakt van computerprogramma’s zoals Kurzweil 3000.
Dyspraxie: opvallende en blijvende moeilijkheden met fijne (en grove) motorische vaardigheden
NLD: zwakke motorische, sociale en non-verbale vaardigheden

Voor al deze stoornissen zitten we in het begin van het schooljaar samen met een begeleidingsteam om een begeleiding “op maat” op te stellen in samenspraak met de ouders en het CLB.

 

 

Inhaallessen

Soms gebeurt het dat uw kind het moeilijk heeft om de lessen te volgen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat uw kind een lange tijd afwezig is geweest. Ook kan het gebeuren dat je een bepaald onderdeel van een vak niet onder de knie krijgt. 

Uiteraard is het in de eerste plaats de taak van elke vakleerkracht om er voor te zorgen dat iedere leerling de leerstof begrijpt. In de 1A-klassen werd er zelfs een uurtje wiskunde extra ingeroosterd om ervoor te zorgen dat iedereen de leerstof begrijpt. Met de computer krijgt iedereen er extra oefeningen op maat. Naast de klassikale aanpak kunnen we een leerling ook individueel bijstaan. Dat gebeurt dan tijdens een uurtje studie of tijdens de middag. Op die manier werken we niet alleen voor de hoofdvakken, maar voor elk vak de achterstanden weg. Die individuele aanpak kan aangewezen zijn bij een grote achterstand of na een lange afwezigheid. De inhaallessen vormen een onderdeel van het GOK-beleid op school. GOK staat voor Gelijke Onderwijskansen. We werken er rond drie prioriteiten of peilers: preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden, taalbeleid en sociale en emotionele ontwikkeling.

Met heel zichtbare acties, maar ook met een beleid op lange termijn proberen we voor de leerlingen die het nodig hebben, het verschil te maken.

 

Studie met studiebegeleiding

Na een lange lesdag krijg je meestal nog eens huiswerk mee naar huis of moet je tegen de volgende dag studeren voor een toets… Dat lijkt een vreselijke gedachte, want iedere leerling wil graag nog wat tijd voor ontspanning en hobby’s. Toch komt het erop aan je taken goed te plannen, zodat je hetzelfde werk in een kortere tijd kunt klaarspelen. Maar is dat mogelijk? En hoe moet je eigenlijk studeren? En wat als je het eventjes niet meer ziet zitten?

Niet iedereen vindt thuis de gepaste sfeer om rustig en stipt te studeren. Daarom heb je de mogelijkheid om de vrije studie te volgen op school. Samen studeren in de studiezaal is voor veel leerlingen dan ook een enorme steun. De studiemeester zorgt voor een aangename en rustige studiesfeer. Je kunt ook de hulp vragen van een studiebegeleider d.i. een opvoeder die je kan helpen om een betere en efficiëntere studiemethode te ontwikkelen. Hij helpt je bij het indelen van de studietijd en de volgorde van je taken. Hij geeft praktische tips voor het organiseren van studie- en examentijd. Als een ervaren gids begeleidt hij jou in je eerste stappen naar ‘zelfstandig studeren’. Die persoonlijke begeleiding kan na overleg met je ouders of de klassenraad gepland worden tijdens de avondstudie of in een studie-uurtje binnen het lessenpakket. 
 

Studiebegeleiders:

 

Het zorglokaal

Tijdens de examenperiode organiseren we op school per graad een zorglokaal. Hier kan elke leerling die het nodig heeft op een comfortabele manier examens afleggen. Je kunt werken in een rustig lokaal en je krijgt wat meer tijd. Je krijgt een persoonlijke begeleider die eventueel de vragen kan voorlezen.

 

Onthaal en zorg

 

De onthaaldag

1 september: de eerste dag op je nieuwe school. Een heleboel nieuwe gezichten, een wirwar van klaslokalen, een stapel hand- en werkboeken. De vertrouwde basisschool is zo ver weg! Maak je geen zorgen: we plannen voor jou een leuke onthaaldag waarop je kunt kennismaken met je klasgenoten en met je peter of meter. Je krijgt een heleboel tips om het wennen aan je nieuwe school wat vlotter te laten verlopen. Wat verder in de maand september volgt er ook nog een inleefdag in het bos, zodat het ijs meteen gebroken is!

 

De cel leerlingenbegeleiding

Soms zit je met een probleem, spookt er iets voortdurend door je hoofd, kun je de situatie niet meer aan, heb je er genoeg van of heb je zin om er eens dieper over te praten. Soms lukt het niet om te praten met je beste vriend(in), je ouders of andere familieleden. Of je hebt al met iemand gepraat zonder het gewenste resultaat. 

Dan moet je weten dat de school veel meer betekent dan alleen maar lessen volgen en leren. Onze school moet immers een school voor het leven zijn en kan jou een luisterend oor en concrete hulp bieden. In de Babbelbox kun je terecht  bij een team van leerkrachten, opvoeders en CLB-begeleiders.

Zij helpen jou opnieuw verder en gaan discreet om met de informatie die zij krijgen. Ben je verlegen en durf je niemand aan te spreken? Op je pc kun je via Smartschool een gesprek aanvragen met een begeleider van de Babbelbox. Samen met jou gaan we op zoek naar oplossingen en kunnen we eventueel externe hulpverlening inschakelen. Ook als er voor jou geen pasklare oplossing bestaat, kan het deugd doen om eens je hart te luchten en even van gedachten te wisselen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestwerking

We kunnen het niet ontkennen: pesten gebeurt op elke school! Belangrijk is hoe je hier als school mee omgaat. Je kunt je ogen sluiten voor het probleem en doen alsof je het niet merkt. Je kunt ook intensief werken aan het probleem, jaar na jaar! Pesten bespreekbaar maken gebeurt bij ons niet op een dag, maar is een werk van het hele schooljaar.

Onze pestwerking vertrekt vanuit twee belangrijke doelstellingen. Enerzijds de zwijgende meerderheid een middel geven om te reageren tegen pesten. Anderzijds een veiliger omgeving creëren voor de gepeste leerlingen. Daarom stellen we een stappenplan op waar zowel de leerlingen, leerkrachten en de ouders betrokken worden. Een pestenquête voor de leerlingen, een film- of toneelvoorstelling voor de leerlingen, een ouderavond, een Pestivaldag op school, contacten tussen de sociale werkgroep (leerlingenraad) en leerkrachten van de pestwerking… zorgen voor een veilige omgeving, een warm nest… op school.

In dit warme nest kan de jongere sterke vleugels kweken om later uit te vliegen en weerbaar te worden tegenover de soms harde buitenwereld.