Inspraak

Het LOC

Het lokaal onderhandelingscomité

Het LOC bestaat uit vertegenwoordigers van het schoolbestuur en van het personeel.

De vertegenwoordigers van het personeel zijn: 

 • Danila Mircea
 • Deman Robrecht
 • Laurens Katia
 • Maes Marino
 • Sinnaeve Stijn
 • Vanhoucke Marc

De vertegenwoordigers van het schoolbestuur zijn:

 • De Keyrel Palmer
 • Es Tommy
 • Laleman Bart
 • Maes Daniël
 • Vergauwe Erik

De schoolraad

 

Samenstelling van de schoolraad

De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld. De schoolraad bestaat uit vier geledingen:

 

1 De personeelsgeleding:

 • Bossée Philip
 • Haeve Yasmine (voorzitter)
 • Portier Bart (secretaris)

2 De oudergeleding:

 • Calie Sonja
 • Haest Debbie
 • Pauwels Ann

3 De leerlingengeleding:

 • Latré Narelle
 • Pape Lard
 • Puype Simon
 • Vandenbussche Anton

4 De lokale gemeenschap:

 • De Keyser Francky
 • Hillebrandt Chris
 • Ryckewaert Bernadette

Op de eerste bijeenkomst van de schoolraad moet men bepalen of de bestaande vertegenwoordigers al of niet gecoöpteerd worden. De leden van de schoolraad onderschrijven het pedagogisch project van de school.

 

De bevoegdheden van de schoolraad

 • De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die het personeel, de ouders of de leerlingen aanbelangen.
 • De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school.
 • De schoolraad verleent aan het schoolbestuur advies over elk onderwerp van beslissing inzake:
  • de bepaling van het profiel van een nieuwe directeur,
  • het studieaanbod,
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties,
  • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer,
  • de vaststelling van het nascholingsbeleid,
  • het beleid inzake experimenten en projecten.
 • De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over:
 • het opstellen of het wijzigen van het schoolreglement,
 • het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan de ouders worden gevraagd,
 • het schoolwerkplan,
 • het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB,
 • de jaarplanning van extra muros-activiteiten en buitenschoolse activiteiten,
 • sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten,
 • het welzijns- en veiligheidsbeleid op school,
 • de duur van de stage-activiteiten van de leerlingen en het tijdstip waarop zij worden georganiseerd.
 • De overlegbevoegdheid wordt uitgeoefend in een gezamenlijke vergadering van het schoolbestuur en de schoolraad. Zowel schoolraad als schoolbestuur moeten tijdens het overleg streven naar een akkoord. Het overleg leidt tot een akkoord of een niet-akkoord. Een akkoord wordt uitgevoerd door het schoolbestuur. In geval van niet-akkoord neemt het schoolbestuur een eindbeslissing.
 

Verslagen van de schoolraad

 

C.P.B.W.

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk waakt over de veiligheid, de gezondheid en de leefbaarheid van de werkomgeving in al zijn aspecten.

Preventieadviseur

 • Desmedt Jürgen
 • Tyteca Karien (administratieve ondersteuning)

Leden schoolbestuur

 • Laleman Bart (directeur - voorzitter)
 • Es Tommy

Leden personeel:

 • Deruytter Thuline
 • Maes Marino
 • Vandenberghe Vicky
 • Vanhoucke Marc
 • Vanrenterghem Bram

 

De ouderraad

De ouderraad wil de samenwerking tussen de ouders en de school bestendigen en bevorderen om het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen te behartigen.

 

De leden van de ouderraad
 

 • Bart Laleman, directie                                             

051/501027 - directie@vtidiksmuide.be

 • Phillip Bossee,  leerkracht                                                                              

philipbossee@hotmail.com

 • Karel De Gryse, leerlingenbegeleiding

 051/510599  - karel.degryse@vtidiksmuide.be

 • Andy Hoedt, leerkracht                                         

0498/817344 - andyhoedt@telenet.be                                    

 • Mia Vandaele                       

Schouttetenstraat 4, 8680 Koekelare                           

0492/279051 - vandaelemia@hotmail.com

 • Freddy Sys                            

Esenweg 195, 8600 Esen                                                

051/51 10 08 - 0475/713364 -  info@hofterzee.beFreddy@actiefcomputers.be

 • D’haene Marleen                 

Oostendestraat 72, 8600 Diksmuide                                  

051/50 08 28 - 0499/945494 - marleen.dhaene1@telenet.be

 • Mieke Pape-Beuselinck         

Steenstraat 11, 8600 Esen                                    

051/50 19 08 - 0495/267168 - beuselinck.mieke@telenet.be

 • Ann Pauwels                                                   

Lavendelstraat 14,  8600 Diksmuide

0474/483255 - ann.pauwels@hotmail.com

 • Rein Lobbestael                    

Gasthuisstaat 6, 8600 diksmuide                                  

051/510603 - info@rein.be

 • Sonja Calie, voorzitter                             

Smissestraat  13, 8600 Nieuwkapelle

0497/386209 - cternier@telenet.be

 • Caroline Decan, penningmeester                     

Lampernissestraat 5, 8600 Lampernisse                            

0486/694744 - focquaert.decan@telenet.be

 • Heidi Tanghe                                                                                  

051/433392 - heidi.tanghe@telenet.be

 • Nancy Vanhaelewyn              

Renaat Deridderstraat 14, 8600 Diksmuide                    

0495/385423 - nancy.vanhaelewyn@telenet.be

 • Debbie HAEST                    

Hazewindstraat 3, 8600 Nieuwkapelle                              

0474/107530 - haestdebbie79@hotmail.com                                        

 • Heidi Muyssen                    

Terreststraat 4, 8610 Zarren                                                                       

heidi.muyssen@telenet.be                                            

 • Luc Adriaensens                  

Ieperstraat 34, 8610 Kortemark                                                                       

LARS67uk@yahoo.co.uk

 • Conny Vandewalle              

Stavelestraat 11, 8691 LEISELE                                                   

connyvdw@hotmail.com

 • Anouck Allomene                 

De la Sernastraat 14, 8600 Keimen                                              

Anouck.Allomene@hotmail.com                                            

 • Frits Debergh                        

Vlaestraat 4, 8610 Zarren                                                         

Frits.debergh@gmail.com

 • Vancoppenolle Gino              

Oude Keiemweg 26, 8600 Keiem                                                                

gino.vancoppenolle@telenet.be                                         

 • Van Cleemputte Nancy          

Graanstraat 5, 8600 Diksmuide                                                

filip.hauspie1@telenet.be

                                                           

 

                                                               

 
 

De werking van de ouderraad

De ouderraad organiseert elk jaar zowel vormende activiteiten als activiteiten waarvan de financiële opbrengst allerlei initiatieven op school ondersteunen.

 • september: organisatie van de contactavond voor ouders van leerlingen uit het eerste jaar;
 • oktober: infoavond rond pesten en chocoladeverkoop;
 • januari: nieuwjaarsreceptie;
 • februari: vormingsavond ;
 • maart: helpen bij de organisatie van de Eskimoonfuif en pannenkoekenverkoop;
 • mei: barbecue op de Open Dag en organisatie sneukeltocht.

Alle inkomsten van de ouderraad vloeien integraal terug naar de leerlingen op school.
Zo geeft de ouderraad een financiële tussenkomst bij:

 • de aankoop van de boeken in het eerste jaar;
 • fruitproject ‘Tutti frutti’;
 • sport- en cultuuractiviteiten;

 

 

De leerlingenraad

De VZW leerlingenraad VTI-Diksmuide  bestaat uit 3 inspraakorganen: het bestuur van de VZW, de leerlingenraad en het leerlingenparlement.

VZW-LR-VTID

 • Dit is een overkoepelend bestuur waar projecten en voorstellen goedgekeurd worden.
 • Het bestuur heeft controle over de financiën van de leerlingenraad.
 • 3 leerkrachten uit de leerlingenraad, De leerlingen die het leerlingenparlement geleid hebben en de directieleden.

 

VZW-LR-VTID

De leerlingenraad bestaat uit verschillende werkgroepen. Deze staan in voor heel wat activiteiten op onze school. Hier zal u wat meer informatie vinden over de werking van de verschillende werkgroepen. Vanaf het 3e jaar kan iedereen lid worden van de leerlingenraad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal

Peter en meter
 • Dit zijn leerlingen van de sociale werkgroep die zich inzetten voor de nieuwe leerlingen in het eerste jaar. De leerlingen van het eerste jaar kunnen het hele schooljaar terecht bij hun meter of peter met problemen. Met dit project proberen we de leerlingen zich beter thuis te laten voelen op school en pestgedrag te vermijden.

Vrijbos

 • Dit is een activiteit tijdens de eerste weken van september. Het is een uitstap met alle eerstejaars samen met hun peter en/of meter waar ze allerlei leuke spelletjes spelen om elkaar wat beter te kennen.

Dag van de jeugdbeweging

 • Op deze dag komen alle leerlingen die in een jeugdbeweging zitten in hun uniform naar school. Naar aanleiding van deze dag organiseert de leerlingenraad gedurende twee uren spelletjes waarbij de leerlingen mogen spelen onder begeleiding van leerkrachten, peters en meters. Dit is enkel voor de leerlingen uit de 1ste graad.

Contactuur

 • Dit is een uur per trimester waarin de peters en meters met hun klas een lesuurtje praten over hoe het is in de klas, en of er problemen zijn. Maar niet alleen dat, natuurlijk proberen ze het ook nog tof te maken en worden er enkele spelletjes gespeeld.

Onthaaldag

 • Dit is de eerste dag van het schooljaar. De peters en meters staan al vroeg klaar aan de schoolpoort om de nieuwe eerstejaars te ontvangen en te verwelkomen. De leerlingen leren hun peter en meter kennen en krijgen ondertussen nog een hapje en een drankje. Als het dan gebeld is voor het eerste lesuur, maken de leerlingen kennis met hun klassenleraar voor het eerste jaar.

Pestival

 • Pestival is een activiteit georganiseerd door de pestwerkgroep samen met de sociale werkgroep. Tijdens deze enkele durende lesuren worden allerlei activiteiten gegeven rond pesten, wat de gevolgen zijn, wat je er aan kan doen. Het word gegeven in een actief jasje onder begeleiding van de peters en meters met enkele leerkrachten onder wie ook de klassenleraar.

Schaatsen

 • Dit is een woensdagnamiddagactiviteit die de leerlingen van de sociale werkgroep mee helpen begeleiden.

Pre-eskimoon

 • Dit is de voorloper van de Eskimoon. Het is speciaal bijgevoegd voor de leerlingen van de eerste graad, omdat deze leerlingen nog geen zestien zijn.

Evenementen

Eskimoon

 • De Eskimoon is de schoolfuif van het VTI van Diksmuide. De fuif is toegankelijk voor iedereen en wordt georganiseerd door de leerlingen van evenementen.

Dag van de jeugdbeweging

 • Dag van de jeugdbeweging is een namiddag met allerlei activiteiten georganiseerd door de leerlingen van de werkgroep evenementen. Deze namiddag is voor alle leerlingen van de eerste graad.

Prombal

 • Het jaarlijkse prombal is een activiteit georganiseerd door de leerlingen van de werkgroep evenementen. Dit bal is bedoeld als afsluit van het laatste schooljaar van alle 6de en 7de jaars. Na de jaarlijkse proclamatie kunnen de zesdes en zevendes in 'galasfeer' op een informele manier afscheid nemen van hun leerkrachten en medeleerlingen. 

Schoolradio

 • Muziek op dinsdag- en donderdagmiddag
  • Elke dinsdag- en donderdagmiddag zorgt de werkgroep radio ervoor dat de speelplaats een tikkeltje leuker wordt. Ze spelen vanaf 12.30u. allerlei muziek, ze hebben zelfs hun eigen facebookpagina om liedjes aan te vragen.

Sport

 • Sporttoernooitjes
  • Zo nu en dan organiseert de werkgroep sporttoernooitjes tussen leerlingen, van voetbal tot tafeltennis. Dit alles om van onze school een gezonde school te maken.

Green-ID

 • Dag van de natuur
  • Elk jaar op dag van de natuur organiseert de werkgroep milieu een dag in het thema van de natuur. Ze gaan dan met vrijwillige leerlingen naar de Blankaart om boompjes te planten, of voor het algemeen onderhoud van de Blankaart.
 • Brooddoosacties
  • Op willekeurige datums worden brooddoosacties georganiseerd. Alle leerlingen die op dat moment een brooddoos meehebben voor hun boterhammen krijgen een beloning. Ze doen dit omdat de leerlingen hun middageten niet zouden meebrengen in plasticfolie of zilverpapier, want dat is slecht voor het milieu.
 • Vergroening van de school
  • De werkgroep milieu zorgt ook voor de vergroening van de school. Zo hebben ze er onder andere voor kunnen zorgen dat er bomen bijgeplant werden op de speelplaats.

Gezamenlijk

 • Vormingsweekend
  • Tijdens dit weekend worden de nieuwe leden van de leerlingenraad uitgenodigd samen met de voorzitters van de verschillende werkgroepen. Tijdens het weekend wordt verschillende malen vergaderd over de voorstellen die naar voren zijn gekomen tijdens het leerlingenparlement. In de namiddag wordt er ook een leuke sportactiviteit voorzien. En ’s anderendaags is er een vergadering voor de activiteiten van de leerlingenraad en wordt er op school nog gezorgd voor een lekker middagmaal.
Themadagen
 • 2 tot 3  keer per jaar organiseert de leerlingenraad een themadag.waarbij je verkleed naar school kan komen. Tijdens de pauzes worden er leuke activiteiten voorzien.
 

Leerlingenparlement

 • In het begin van het jaar wordt er een klasverantwoordelijke verkozen die drie maal per jaar aanwezig is op het leerlingenparlement.
 • Opmerkingen, tips en vragen van de klasverantwoordelijken komen aan bod
 • Volgende mensen zijn aanwezig:
  • Lid van de directie
  • Graadcoördinator
  • Leerling en leerkracht uit de leerlingenraad
  • Alle klasverantwoordelijken